Next Prev

Podwykonawca i jego rola

Duże inwestycje charakteryzują się tym, że uczestniczy w nich wiele firm. Rzeczą oczywistą jest jednak fakt, że zawsze musi być główny inwestor, którego decyzje są nie niepodważalne. Warto jednak podkreślić, że główny inwestor zatrudnia często inne firmy w charakterze podwykonawców, zlecając im wykonanie konkretnego zadania. W tym miejscu warto także wspomnieć, że podległe głównemu inwestorowi firny również mają możliwość skorzystania z pomocy własnych podwykonawców. Dzięki temu tworzy się swoisty łańcuszek firm realizujących inwestycję, dzięki czemu prace przebiegają sprawnie i szybko. Podwykonawcą może być każda firma działająca w danej branży. Przykładem może być tutaj szeroko rozumiana budowa dróg i autostrad. Ogólnie wiadomo, że realizacja tego typu zadań wiąże się z koniecznością zatrudnienia odpowiedniej liczby ludzi, posiadających własny sprzęt, za pomocą którego można przeprowadzić roboty. Bez wątpienia podwykonawstwo to doskonałe rozwiązanie zarówno dla potencjalnego inwestora, jak i firm zajmujących się konkretnymi pracami. Ogólnie wiadomo, że każda inwestycja wiąże się z ramami czasowymi. Budowa kilkudziesięciu kilometrów szosy w ciągu kilku miesięcy wymaga zaangażowania i odpowiedniej ilości pracowników. Ogólnie wiadomo, że żadna firma nie dysponuje taką ilością osób pracowników, dlatego też dla potencjalnego inwestora najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest przyjęcie podwykonawców. Warto dodać, że każda firma, także podwykonawca, jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki bytowo – ekonomiczne zatrudnionym osobom. Rzeczą oczywistą jest fakt, że głównym płatnikiem jest w tej sytuacji inwestor, który otrzymuje środki od zleceniodawcy. Rozliczenie inwestycji następuje zazwyczaj po wykonaniu całości przedsięwzięcia, nie mniej jednak przypuszczalny koszt inwestycji jest uzgadniany wcześniej, czego dowodem jest podpisana przez strony umowa, określająca rodzaj zadania oraz termin jego wykonania. Kwota ta może ulec zmianie, najczęściej zaniżeniu, po końcowym rozliczeniu przedsięwzięcia, z uwzględnieniem poniesionych kosztów wynikających z konieczności zatrudnienia podwykonawców i zakupu materiałów. Niekiedy główny inwestor pobiera swoiste zaliczki, najczęściej po wykonaniu i odbiorze określonej części prac. Fakt ten wiąże się z koniecznością regulowania umownych zobowiązań wobec podwykonawców.